CANZUNI PPI SANTA VENNIRA di Giuseppe Schirinà

CANZUNI PPI SANTA VENNIRA

di Giuseppe Schirinà

Sintiti amici: vi vogghiu parrari
ri na cosa impurtanti, stamatina.
Spero ca u Celu mi vogghia aiutari
spero r’aviri paroli affinati
pinseri acuti, puri, celestiali
picchi’ ri na santuzza agghia parrari
co’ Celu avia ‘nta menti e ‘nta lu cori.

Nnun è ri tutti parrari ro Celu,
ci voli firi, menti e lingua sciata
pi putiri ‘nta 1’anima arrivari
fari canciari ‘ntisa e cummirtìri.
Vennira avia sti doni ri Diu
li misi ‘n mostra e tutta ‘lluminau
la genti ca lu so verbu sintiu.

La genti n’è scrurea, ma va siri
pigghiata ccu li so giusti maneri.
Rissi ca Ddiu ‘ncelu è patri a tutti,
ca tutti semu comu frati e soru :
n’ama vuliri beni ‘nta sta terra
senza rancuri e senza fari verra.

La genti ca sintia, si cummirtia
si v atti ai a e poi… nun priaia
li dei comu prima si facia
ma Cristu u Signuri ca la cruci
pi nui patiu, Agneddu mansuetu,
mentri i potti ro Celu ni rapia.

Parrannu priricannu e poi facennu
miraculi ‘mpurtanti a cu priaia
ci la Sicilia fora si ni iu.
Stesi ‘n Calabria, Puglia e poi ancora,
sempri purtannu la luci ri Diu
junsi finu ‘nta terra ri Romagna.
Unni passaia spuntaia lu suli,
cariinu statui ri li dei antichi
e supra tutti, comu fatta r’oru,
splinnia a Cruci i Cristu ca è trisoru.

Trisoru picchi’ è signu ri putenza
r’ amuri prima ri ogni autra cosa,
‘ppi nui ca stamu ‘fila stu munnu nfami
unni tuttu è sciarra e viulenza,
nun temi lu martiriu cu 1’abbraccia
ch’ è certu ri viriri i Diu la faccia.

Lu cunsuli rulmanu ‘i nomu ‘Ntoni
sintennu re so’ sgherri assai cuntari
ri na picciotta ca traria li dei
vosi vinìri a sintilla parrari.
La vitti: era assai bedda, comu ‘n suli,
e subitu si misi ‘n cardacia.
Parrannu calmu sa vulia accattari.
S’idda vulia, sa putia spusari.
Ci rissi sutta vuci impappinatu:

Spusa mia risplendenti
comu a stidda ro matinu
tu mi potti gioia e paci
tu mi guida lu caminu.

Iu ‘ppi tia nun agghiu abbentu
iu ti vogghiu me regina,
fa cuntentu chistu cori,
chistu cori, stamatina.

Vennira si trubhau a sti paroli:
“Viri ca ti vo’ fa’ tintinniari?
Sta fermu, cori miu, vadda lu Celu!”
Vutau 1’occi beddi comu stiddi
versu lu Celu riguardannu Diu.
Allura cu’ gran forza e veemenza
“No, nun neu lu Diu me Signuri,
e spusa tova nun mogghiu mai siri.

Fatti vattiari, ciu’ nun’ aspittari
se no macari ti ni poi iri” .

‘Mpittatu, russu ‘ppaffruntu patutu
‘Ntoni ittannu vuci l’amminazza:
suppliziu, ferru e focu: mancu gn’itu
sanu ha ristari a chista traritura
ch’ è bedda si’ , ma puru jttatura.

A picciuttedda si misi a trimari
pinsannu ca la carni è dibuledda:
lu stissu Cristu, pinsannu a la morti
surau sancu ‘nta l’ortu ‘aulivi.
Ma lu spiritu c’avia era putenti,
ciù dduru assai r’azzaru timpiratu.
“Aiutimi Signuri a suppurtari
chisti trummenta ca mi vanti fari”

Cussì addaveru fu. N’elmu ‘nfucatu
ci misinu ‘nta testa ‘p’ammazzalla:
nenti ci fici, anzi s’ astutau.
Allura la ‘ncruciaru manti e peri
‘nterra cu ciova lonchi comu aùti:
idda cuntinuaia a priricari
ludannu Diu ch’ è nostru Signuri.

Ci misinu poi ‘nmassu supra a panza
pinsannu: ri sicuru chistu a scaccia.
Mancu sta vota: idda si susiu
picchi’ cu ridda c’era sempri Diu.

‘Ntoni pensa: sta streca allura a jettu
‘nta na caurara ri pici ugghienti.
Nenti ci fici: Vennira paria
ca ‘nta na vasca u bagnu si facia.
I suddati mittiinu ligna rossi
pi’ fari l’acqua ciù bugghienti ancora.
Vennira bedda comu l’aurora
allura ripigghiau a priricari
e tutti si taliainu ‘nta l’occi pinsannu:
Com’ è possibili stu fari?

‘Ntoni ca nun criria a li paroli
vasi viriri tuttu ri pirsuna;
ma ‘ncocciu i pici c’arrivati ‘lira facci
e ci livau la vista ri l’occi:
vuci, strida, bestemmie, santiuna.
Nenti ri fari: ‘n l’ aiutaia nuddu.
Pi ccui ciancennu: Vennira, gridau,
salvimi tu, rirammi là me vista,
iu mi vattiu, criru a lu to Diu
se chiddu ca tu fai è a nomu sou.

Vennira, pietusa, accunsintiu,
ci resi a vista e poi lu vattiau.

Ma i sgherri sunti sgherri, razza tinta,
‘nta tutti i posti ri lu munnu i trovi
e guai sempri avirici a chi fari.
Vennira priricannu si spustaia
ri na cuntrada all’ autra; ‘ncappau
ri siri ‘ntisa re sgherri ri Temu
firuci re, paganti e senza cori:
“Cristiana? a lu dragu!”, dicritau.

U dragu era ‘na bestia infernali
ca trimari facia li paisi.
Vennira ‘n si scantau, priricannu
e cantannu li lodi a Diu Signuri
cu lu so peri all’antru s’abbiau.
Ma lu dragu virennila scappau
jttannu focu e fumu ri li naschi
e poi ccu ‘n forti tronu scumpariu.
Temu, lu re, sulu tannu capiu
ca ‘nta sta ‘mprisa c’era a manu i Diu.
Si fici vattiari e s’inniiu.

Vennira ripigghiau a camminari
priricannu e priannu lu Signuri
e finu in Gallia vosi arrivari
purtannu a tutti paroli r’amuri:
Lu Signuri ro Celu n’à criatu
e semu tutti frati e soru ‘nterra
vulemini assai beni e se ppi casu
c’è quaccunu ca sgarra e versu a via
ro mali ppi’ sbintura è trascinatu,
aiutamulu a nun fari piccatu.

I cosi giusti fanu ‘mpacciu a tanti
ca nun li vonusentiri o pinsari.
Ravanti o tribunali fu puttata
comu na tinta latra scialarata.
Asclepiu rissi: “La testa tagghiata
merita cu strapazza i nostri dei”.
Vennira va sirena, mentIi ‘ncoru
ri Ancili si forma attornu a idda.
Poi, tutti ‘nsemi ‘ncelu si ni
vanno li lodi ro Signuri cantannu.

Vennira Santa, voluta ri Diu
patruna e regina i stu paisi
rammi sempri la razia ri cantari
li lodi prima i Diu e poi ri Tia
e senti ora chiddu ca ti ricu,
ca nu ‘nsignaru li nostri antinati:
teni luntanu fami pesti e berra
e tirrimota spavintusi e forti
ca sunu veri piaghi supra a terra.

 

Amici IDei, vi vogghiu sulu riri
ca chisti cosi su storii veri;
ci voli stilli firi pi’ crirìri,
li casi ri lu Celo ‘ntirpritari.

E s’ occabbota, ca ommini semu,
tintinniamo ‘mpocu, eco’ piccatu
tanto ppi ripiliari ni mittemu
a ridda ricurremu e n’ affiramu
a la santuzza nostra ca sapiu
rapiri a strata pp’ arri vari a Diu.

 

(Composta dall’autore in occasione del 75° anniversario dell’erezione della Parrocchia di Santa Venera in Avola e recitata dall’attore Antonio Caldarella in piazza Umberto Io il giorno 28 luglio 1996, al passaggio del simulacro della Santa.

 

Curriculum sintetico Autori

AVVISO

Si richiede a tutti gli Autori che hanno dato il loro contribuito in almeno uno dei numeri della Rivista Gli Avolesi nel Mondo di scaricare il file con il modulo del Curriculum sintetico, compilaralo con i propri dati e inviarlo all’indirizzo info@gliavolesinelmondo.it

Il curriculum sintetico di ciascuno sarà pubblicato nella pagina dedicata a ciascun autore.

 

Grazie per la collaborazione.

 

Scarica modulo curriculum sintetico:

CV_IT-Sintetico-AUTORI