Quarto numero completo della Rivista “Avolesi nel Mondo” ANNO 2 N2 DIC 2001

I CONTENUTI: ANNO 2 N2 DIC 2001

Titolo Autore Pagina
Le musiche del Maestro Tarantino eseguite dalla Banba Almus D’Amico Michele 1
I Santoni della Matrice Vinci Eleonora 2-3
Raffaele Scalia pittore decoratore Appolloni Corrado 4-9
Insieme si può cambiare volto alla città Di Maria Giovanni 10-11
Stesicoro Schirinà Giuseppe 12-15
Poesia: Ricami siciliani in una notte umbra Monello Maria 16
Poesia: Mimoria Traballanti Andolina Sebastiano 16
La riforma invisibile Tedesco Carmine 17-19
L’angolo della posta Tarantino Michele 20
L’angolo della posta Marchetta Joseph 20
Personaggio del tempo: L’Onorevole Giuseppe Denaro Cancemi Nunzio 21
Frate fedele d’Avola Giallongo Cravé Giuseppe 22-24
Millenario Pacca Giulia 25-26
Rito e rappresentazione del Presepe popolare vivente di Avola Antica Burgaretta Sebastiano 27-32
Le risorse idriche: situazione e soluzioni Magro Marcello 33-35
Mondiali di ciclismo su strada under 23 l’Argento a Gianpaolo Caruso Vinci Eleonora 36

 

 

Scarica ora

Terzo numero completo della Rivista “Avolesi nel Mondo” ANNO 2 N1 LUG 2001

I CONTENUTI: ANNO 2 N1 LUG 2001

Titolo Autore Pagina
Gli Avolesi nel Mondo. A Roma una nuova sede D’Amico Michele 1
Insediamenti rupestri a Cava Grande Di Maria Giovanni e Nastasi Corrado 2-7
La Tonnara di Avola Frigenti Vincenzo 8-10
Un Avolese al Governo Vinci Eleonora 11
Il cieco che guardava le stelle Munafò Gaetano 12-15
Mare nostrum Vinci Eleonora 16-17
Ricordando Avola Catalano Salvatore 18
Ai margini della decenza Catalano Salvatore 19
Un illustre figlio di Avola: Giuseppe Bianca Pignatello Giuseppe 20-21
Martirio rinviato Fortuna Angelo 22-23
Orfeo Schirinà Giuseppe 24-25
Fora ferru Rametta Paolo 26
L’angolo della posta Distefano Giuseppe e Munafò Gaetano 27
Il borgo marinaro Pacca Giulia 28-32
Verità e leggenda nelle origini dell’olivo e dell’oro liquido Dugo Giacomo 33-36

 

Scarica ora

Primo numero completo della Rivista “Avolesi nel Mondo” ANNO 1 N1 LUG 2000

I CONTENUTI: ANNO 1 N1 LUG 2000

 

Titolo Autore Pagina
Dopo l’Associazione nasce la rivista. Un impegno per Avola D’Amico Michele 1
Quadri nascosti, Quadri rubati, … dimenticati Vinci Eleonora e Battaglia Giovanni 2-5
Chi si rici a Raula? Tarantino Michele e Vinci Eleonora 6-7
Intervento del Sindaco Salvatore Giansiracusa Giansiracusa Salvatore 7
Rilanciare la zona del Sud. Intervento del Presidente della Provincia Bruno Marziano Marziano Bruno 8
Fotogrammi di vita avolese Grande Stevens Franzo 9-11
Femina est instrumentum voluptatis: Lena Schirinà Giuseppe 12-13
11 Onze per Avola Magro Paolo 14-15
Le donne dei telai Martorana Sebastiano 16-17
Poesie di Sebastiano Andolina e Antonio Caldarella Andolina Sebastiano e Caldarella Antonio 18
Il Podestà Santuccio Basile D’Agata Paola 20-26
L’albero del tempo: Renovando Servare Marino Franco 27-29
La profondità dell’esperienza umana Bartolini Bartolino 30
Le antonomie pittoriche Giliberto Biagio Vincenzo 31
Festività ricorrenti Redazione 32

 

Scarica ora

Secondo numero completo della rivista “Avolesi nel Mondo” ANNO 1 N2 DIC 2000

Sommario: ANNO 1 N2 DIC 2000

Autore Titolo Pagina
Redazione Quadri Rubati E Recuperati 1
D’Amico Michele Presentazione Della Rivista 1
Magro Paolo La Chiesa Madre 2-5
Giallongo Crave’ Giuseppe L’ultima Spiaggia 6-9
Schirinà Giuseppe Un Omero In Paese 10-12
Tarantino Michele Avolesi… Nel Mondo 13
Piccione Corrado Personaggio Del Tempo: L’ing. Giuseppe Piccione 14-15
Manganaro Mario Avola, Citta’ Gentile 16
Munafo’ Gaetano Ah! … Lubiana … Lubiana … 17-23
Redazione Un Presepe Per Il 2000 24
Di Maria Giovanni 2 Dicembre ’68 – Cinema E Rivoluzione 25-27
Battaglia Giovanni e Vinci Eleonora Giovani Si’ … Ma In Che Citta’? 28-32
Parisi Orazio E l’informagiovani, va! 30
Parisi Vera Brevi Riflessioni In-Attuali E In-Complete Su Educazione E Formazione 33
Tiralongo Paolo Tutti Pazzi Per Lo Sport 34-36

Scarica ora

CANZUNI PPI SANTA VENNIRA di Giuseppe Schirinà

CANZUNI PPI SANTA VENNIRA

di Giuseppe Schirinà

Sintiti amici: vi vogghiu parrari
ri na cosa impurtanti, stamatina.
Spero ca u Celu mi vogghia aiutari
spero r’aviri paroli affinati
pinseri acuti, puri, celestiali
picchi’ ri na santuzza agghia parrari
co’ Celu avia ‘nta menti e ‘nta lu cori.

Nnun è ri tutti parrari ro Celu,
ci voli firi, menti e lingua sciata
pi putiri ‘nta 1’anima arrivari
fari canciari ‘ntisa e cummirtìri.
Vennira avia sti doni ri Diu
li misi ‘n mostra e tutta ‘lluminau
la genti ca lu so verbu sintiu.

La genti n’è scrurea, ma va siri
pigghiata ccu li so giusti maneri.
Rissi ca Ddiu ‘ncelu è patri a tutti,
ca tutti semu comu frati e soru :
n’ama vuliri beni ‘nta sta terra
senza rancuri e senza fari verra.

La genti ca sintia, si cummirtia
si v atti ai a e poi… nun priaia
li dei comu prima si facia
ma Cristu u Signuri ca la cruci
pi nui patiu, Agneddu mansuetu,
mentri i potti ro Celu ni rapia.

Parrannu priricannu e poi facennu
miraculi ‘mpurtanti a cu priaia
ci la Sicilia fora si ni iu.
Stesi ‘n Calabria, Puglia e poi ancora,
sempri purtannu la luci ri Diu
junsi finu ‘nta terra ri Romagna.
Unni passaia spuntaia lu suli,
cariinu statui ri li dei antichi
e supra tutti, comu fatta r’oru,
splinnia a Cruci i Cristu ca è trisoru.

Trisoru picchi’ è signu ri putenza
r’ amuri prima ri ogni autra cosa,
‘ppi nui ca stamu ‘fila stu munnu nfami
unni tuttu è sciarra e viulenza,
nun temi lu martiriu cu 1’abbraccia
ch’ è certu ri viriri i Diu la faccia.

Lu cunsuli rulmanu ‘i nomu ‘Ntoni
sintennu re so’ sgherri assai cuntari
ri na picciotta ca traria li dei
vosi vinìri a sintilla parrari.
La vitti: era assai bedda, comu ‘n suli,
e subitu si misi ‘n cardacia.
Parrannu calmu sa vulia accattari.
S’idda vulia, sa putia spusari.
Ci rissi sutta vuci impappinatu:

Spusa mia risplendenti
comu a stidda ro matinu
tu mi potti gioia e paci
tu mi guida lu caminu.

Iu ‘ppi tia nun agghiu abbentu
iu ti vogghiu me regina,
fa cuntentu chistu cori,
chistu cori, stamatina.

Vennira si trubhau a sti paroli:
“Viri ca ti vo’ fa’ tintinniari?
Sta fermu, cori miu, vadda lu Celu!”
Vutau 1’occi beddi comu stiddi
versu lu Celu riguardannu Diu.
Allura cu’ gran forza e veemenza
“No, nun neu lu Diu me Signuri,
e spusa tova nun mogghiu mai siri.

Fatti vattiari, ciu’ nun’ aspittari
se no macari ti ni poi iri” .

‘Mpittatu, russu ‘ppaffruntu patutu
‘Ntoni ittannu vuci l’amminazza:
suppliziu, ferru e focu: mancu gn’itu
sanu ha ristari a chista traritura
ch’ è bedda si’ , ma puru jttatura.

A picciuttedda si misi a trimari
pinsannu ca la carni è dibuledda:
lu stissu Cristu, pinsannu a la morti
surau sancu ‘nta l’ortu ‘aulivi.
Ma lu spiritu c’avia era putenti,
ciù dduru assai r’azzaru timpiratu.
“Aiutimi Signuri a suppurtari
chisti trummenta ca mi vanti fari”

Cussì addaveru fu. N’elmu ‘nfucatu
ci misinu ‘nta testa ‘p’ammazzalla:
nenti ci fici, anzi s’ astutau.
Allura la ‘ncruciaru manti e peri
‘nterra cu ciova lonchi comu aùti:
idda cuntinuaia a priricari
ludannu Diu ch’ è nostru Signuri.

Ci misinu poi ‘nmassu supra a panza
pinsannu: ri sicuru chistu a scaccia.
Mancu sta vota: idda si susiu
picchi’ cu ridda c’era sempri Diu.

‘Ntoni pensa: sta streca allura a jettu
‘nta na caurara ri pici ugghienti.
Nenti ci fici: Vennira paria
ca ‘nta na vasca u bagnu si facia.
I suddati mittiinu ligna rossi
pi’ fari l’acqua ciù bugghienti ancora.
Vennira bedda comu l’aurora
allura ripigghiau a priricari
e tutti si taliainu ‘nta l’occi pinsannu:
Com’ è possibili stu fari?

‘Ntoni ca nun criria a li paroli
vasi viriri tuttu ri pirsuna;
ma ‘ncocciu i pici c’arrivati ‘lira facci
e ci livau la vista ri l’occi:
vuci, strida, bestemmie, santiuna.
Nenti ri fari: ‘n l’ aiutaia nuddu.
Pi ccui ciancennu: Vennira, gridau,
salvimi tu, rirammi là me vista,
iu mi vattiu, criru a lu to Diu
se chiddu ca tu fai è a nomu sou.

Vennira, pietusa, accunsintiu,
ci resi a vista e poi lu vattiau.

Ma i sgherri sunti sgherri, razza tinta,
‘nta tutti i posti ri lu munnu i trovi
e guai sempri avirici a chi fari.
Vennira priricannu si spustaia
ri na cuntrada all’ autra; ‘ncappau
ri siri ‘ntisa re sgherri ri Temu
firuci re, paganti e senza cori:
“Cristiana? a lu dragu!”, dicritau.

U dragu era ‘na bestia infernali
ca trimari facia li paisi.
Vennira ‘n si scantau, priricannu
e cantannu li lodi a Diu Signuri
cu lu so peri all’antru s’abbiau.
Ma lu dragu virennila scappau
jttannu focu e fumu ri li naschi
e poi ccu ‘n forti tronu scumpariu.
Temu, lu re, sulu tannu capiu
ca ‘nta sta ‘mprisa c’era a manu i Diu.
Si fici vattiari e s’inniiu.

Vennira ripigghiau a camminari
priricannu e priannu lu Signuri
e finu in Gallia vosi arrivari
purtannu a tutti paroli r’amuri:
Lu Signuri ro Celu n’à criatu
e semu tutti frati e soru ‘nterra
vulemini assai beni e se ppi casu
c’è quaccunu ca sgarra e versu a via
ro mali ppi’ sbintura è trascinatu,
aiutamulu a nun fari piccatu.

I cosi giusti fanu ‘mpacciu a tanti
ca nun li vonusentiri o pinsari.
Ravanti o tribunali fu puttata
comu na tinta latra scialarata.
Asclepiu rissi: “La testa tagghiata
merita cu strapazza i nostri dei”.
Vennira va sirena, mentIi ‘ncoru
ri Ancili si forma attornu a idda.
Poi, tutti ‘nsemi ‘ncelu si ni
vanno li lodi ro Signuri cantannu.

Vennira Santa, voluta ri Diu
patruna e regina i stu paisi
rammi sempri la razia ri cantari
li lodi prima i Diu e poi ri Tia
e senti ora chiddu ca ti ricu,
ca nu ‘nsignaru li nostri antinati:
teni luntanu fami pesti e berra
e tirrimota spavintusi e forti
ca sunu veri piaghi supra a terra.

 

Amici IDei, vi vogghiu sulu riri
ca chisti cosi su storii veri;
ci voli stilli firi pi’ crirìri,
li casi ri lu Celo ‘ntirpritari.

E s’ occabbota, ca ommini semu,
tintinniamo ‘mpocu, eco’ piccatu
tanto ppi ripiliari ni mittemu
a ridda ricurremu e n’ affiramu
a la santuzza nostra ca sapiu
rapiri a strata pp’ arri vari a Diu.

 

(Composta dall’autore in occasione del 75° anniversario dell’erezione della Parrocchia di Santa Venera in Avola e recitata dall’attore Antonio Caldarella in piazza Umberto Io il giorno 28 luglio 1996, al passaggio del simulacro della Santa.