U sciroccu

di Michele Limpido

U freddo trasia nall’ossa
ddu malirittu jornu
mentri iddi a maggioranza,
scioperavano ad oltranza.
Erunu nu bottu
ddu rui di dicembri
rò sessantotto.
Tutti ‘nzemi, nna provinciali
ra Sicilia orientali,
ittainu vuci cuntra u governu
ppa mancanza ri l’aumentu.
Ri luntanu, allura, vinni
n’esercitu ri cristiani,
cche vistita tutti i stissi,
l’ermettu supra a testa,
manganelli, li spallacci
e i fucili tra i vrazzi.
Li scioperanti ammutuleru:
nui nun semu delinquenti
semu tutti brava genti,
nun facemu mali a nuddu,
vulemu sulu l’aumentu.
Ad un trattu si sinteru
Rui, tri coppa ri fucili,
ru campagnoli careru nderra,
comu sciuri tagghiati i nettu
e ccu l’occhi rivolti a Diu.
Ssu jornu malirittu,
macari nno cori
Trasiu lu friddu.

Poesia prima classificata all’Edizione 2004 del Premio Nazionale di poesia “Giuseppe Sunseri” a Trabia

Buon Natali mamma mia

di Michele Limpido

Ri quannu mi n’agghiu jùtu via
ri la caura terra mia,
ppi ghiri a travagghiari
all’ummira ro Quirinali
ogni ruminica matina
e ogni festa cumannata
a mé matri, tantu amata,
fazzu na telefonata;
ppi sintìri la so vuci
e sapìri comu sta
e ppi dicìrici ccu tantu affettu
ca la portu rientra o pettu.
-Figghiu miu mi raccumannu-
m’arispunni ri rimannu,
-fila rittu e fatti unuri-
poi aggiungi ccu tantu amuri.
Macari chist’annu,
comu succéri da trent’anni,
a vigilia ri Natali
c’agghiu vulutu telefonari.
U telefunu sunaja
ma nuddru m’arispunnia,
-ma mé matri unni sta?-
angusciatu m’agghiu chiestu;
ri ddu sognu sublimanti
ad un trattu mi son destu
agghiu isatu l’occhi o cielu,
agghiu mannatu nu baciu in altu
e cu li lacrimi nall’occhi
dulcimenti c’agghiu rittu:
-Bon Natali
mamma mia-.

Insieme

di Donata Munafò

Veloci come matite sulla carta
frammenti di grafite
che il tempo cancella
le pagine ingoiano
la vita divora.
Sorrisi.
Lacrime.
Insieme. Insieme.
I tuoi occhi dolcissimi
E la tua sigaretta,
e la tua sedia,
le tue matite,
il tuo cassetto e la luce bassa,
le tue preghiere.
E i tuoi colori
di una vita,
di una terra
di un amore.
Parole di un pennello.
Insieme. Allora.
Insieme. Adesso
Sei con me.
So
di essere con te.

Berta

di Giuseppe Schirinà

C’era ‘gnornu ‘mprincipatu
comu tanti in ogni statu
che so’ ricchi e puvireddi
cu paisi e paiseddi
‘mprincipatu comu tanti
cu riavuli e cu santi.

C’era chiddu ca spinnia
a la facci ri cu ‘nn’avia
‘mpezzu i pani ppi campari
o ‘gnazzu pp’ arripusari,
sulu u ciauru sintia
ra cucina ca vinia
ri chiddu ca pussiria
e virennulu riria.

Quannu Berta a cumannari
fu sula pinsau i fari
cosi ranni ppi livari
la miseria e dari
‘mpezzu i pani o puvireddu
e macari ‘ntitticeddu.
Era ricca: idda putia
fari chiddu ca vulia.
Mali i cunti fattu avia
ca lu munnu ‘ncanuscia.

Vinniu chiddu c’avia
e a tutti poi spartia
-Si, mangiati figgi ri Diu
ppi ora vu rugnu iu.
Cominciati a travagghiari
a zappari e scupari
ca iu ccà ‘mpozzu stari
sempri a pinzari a dari

-Si ccillenza manu santi
e che ‘nguanti e senza ‘nguanti.

Ma nun fu poi veru nenti.
Cu ‘llamici e che parenti
si ru soddi si manciau
e ci fu cu si jucau
e poi nenti ci arristau;
ma cu ‘nveci travgghiau
‘ntempu i nenti addivintau
riccu e cinu comu l’ovu
picchì era supra u sou.

Berta filaia e tacia
ma tutti cosi viria
e suspirannu pinsaia:
ragiuni me patri avia
i poveri sempri statu
ci hanu e sempri ‘nsignatu
n’hanu ca u poviru riccu
po’ muriri e u riccu
puvireddu addivintari
se sa sulu scialacquari.

Poviru patri filannu
iu campu e nesciu l’annu
tu aviitu ragioni
rannu sempri ammucciuni
o poviru bisugnusu
ca suffria silinziusu.

Cussì rissi cu s’arrivudaia
“finiu u tempu ca Berta filaia